SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercetări în Transporturi
certificari
 • Click Aici
 • Click Aici
 • Click Aici
 • Click Aici
 • Click Aici

Agremente tehnice

Email Imprimare PDF

Termeni si definitii 

1.Agrement tehnic în construcţii: apreciere tehnică favorabilă concretizată într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare, în conformitate cu cerinţele legii calităţii în construcţii, a unor noi produse, procedee şi echipamente pentru care nu există şi nu pot fi încă elaborate standarde naţionale sau alte reglementări tehnice oficiale sau pentru care există astfel de standarde şi reglementări, dar produsele nu se încadrează în cerinţele acestora, diferenţa influenţând una dintre cerinţele prevăzute la art.5 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii.

2. Producător: persoană responsabilă pentru proiectarea şi realizarea unui produs, în scopul introducerii pe piaţă, în numele său; responsabilităţile producătorului se aplică oricărei persoane fizice sau juridice care asamblează, ambalează sau etichetează produse în vederea introducerii pe piaţă în nume propriu.

3. Reprezentant autorizat al producătorului: persoană juridică împuternicită de producător să acţioneze în numele acestuia.

4. Produs pentru construcţii: orice produs realizat în scopul de a fi încorporat în mod permanent în construcţii, termenul desemnând materiale, elemente şi componente -individuale sau alcătuind un set, inclusiv pentru sisteme prefabricate sau instalaţii, plasate pe piaţă în forma în care urmează a fi încorporate, asamblate, aplicate sau instalate în construcţii prin operaţii şi/sau lucrări de construcţii.

5. Construcţii : orice obiect care este construit sau rezultă din operaţii şi/sau lucrări de construcţii şi este fixat de pământ, termenul desemnând atât clădirile cât şi lucrările de inginerie civilă.


AGREMENTUL TEHNIC

Agrementul tehnic se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii publicată in Monitorul Oficial nr.12/1995 şi ale Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, cuprins în anexa nr.5 a HG nr.766/1997 publicată în Monitorul Oficial nr.352/10.12.1997 şi modificată prin HG 675/2002.

Agrementul tehnic se acordă numai pentru utilizare în construcţii, nu şi pentru utilizare în instalaţii tehnologice.

Agrementul tehnic se solicită de către:

- producătorul sau reprezentantului autorizat al acestuia în România, sau un alt distribuitor care deţine acordul producătorului, pentru produse sau echipamente;

- deţinătorul procedeului sau cel care îl foloseşte pe baza licenţei,  în cazul procedeelor noi în construcţii;

Agrementul tehnic se acordă pe o perioadă limitată până la maxim 5 ani şi este valabil pentru titulari şi pentru distribuitorii producătorului solicitaţi prin cerere. La expirarea termenului, agrementul tehnic se poate prelungi, la cerere.

Agrementul tehnic nu-l absolvă pe producător sau pe deţinătorul procedeului de responsabilităţile legale privind calitatea produselor/procedeelor/echipamentelor şi nu are ca efect acordarea dreptului exclusiv de producere sau comercializare, respectiv de utilizare.

Procedură

Solicitantul trebuie să contacteze unul din organismele elaboratoare de agrement tehnic a cărui grupă specializată corespunde tipului de produs solicitat spre agrementare, prezentându-i un dosar tehnic preliminar care va cuprinde:

- cererea pentru agrement tehnic pentru fiecare produs sau familie de produse în parte conform formularului tip;

- acordul producătorului în cazul în care agentul economic care comercializează produsul este altul decât producătorul, acesta trebuind să prezinte o împuternicire scrisă din partea producătorului cu menţiunea expresă "ESTE ABILITAT PENTRU A COMERCIALIZA PRODUSELE NOASTRE ÎN ROMÂNIA";

- descrierea produsului, procedeului sau echipamentului (în limba română);

- documente tehnice de referinţă;

- agremente tehnice anterioare, certificate privind sistemul calităţii sau avize tehnice la zi obţinute în alte ţări sau reglementări tehnice naţionale în baza cărora produsul respectiv este fabricat şi utilizat în ţara de origine;

- lista completă a utilizărilor anterioare (din ţară şi străinătate, cu indicarea anului în care s-a aplicat);

- procesul verbal de omologare internă (pentru produsele fabricate în România).

Organismul elaborator, după analiza dosarului tehnic preliminar de către raportorul desemnat, informează secretariatul CTPC cu privire la conţinutul solicitării şi după obţinerea acceptului acestuia privind necesitatea şi oportunitatea elaborării AT, negociază cu solicitantul de agrement tehnic costul şi durata de elaborare a agrementului tehnic avându-se în vedere că durata maximă de elaborare este de 4 luni.

După negociere organismul elaborator va înregistra dosarul şi poate emite o adresă prin care confirmă că produsul, procedeul sau echipamentul nou se află în curs de agrementare. Adresa este valabilă pentru prezentarea firmei la licitaţii, comerţ, import-export, etc. dar nu şi pentru punerea în operă, acest lucru realizându-se numai după obţinerea agrementului tehnic.

În cadrul a maximum 4 luni organismul elaborator va întocmi proiectul agrementului tehnic şi-l va supune avizării CTPC, acestea validându-l prin „AVIZUL TEHNIC”, în cazul în care agrementul tehnic corespunde exigenţelor procedurii.

ATENŢIE! Agrementul tehnic nu este valabil fără “AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii”.

Etapele agrementarii:

 • Solicitantul de AT se adresează  S.C. INCERTRANS S.A., organism  elaborator  de AT , abilitat în acest scop,  care are o grupă specializată ce corespunde obiectului de AT.
 • Solicitantul trebuie să prezinte o cerere  însoţită de un dosar preliminar.
 • Organismul elaborator de AT  informeaza  secretariatul CTPC despre conţinutul cererii.
 • Solicitantul  se obligă  pună la dispoziţia organismului elaborator documentaţia şi eşantioanele necesare pentru elaborarea AT.
 • Solicitarea pentru un agrement tehnic se poate face numai unui singur organism elaborator de agrement tehnic.
 • Organismul elaborator de AT informează secretariatul CTPC despre conţinutul cererii şi urmare acceptului secretariatului CTPC privind necesitatea şi oportunitatea elaborării AT poate începe negocierea contractului cu solicitantul.
 • Organismul elaborator, după analiza dosarului preliminar de către raportorul grupei specializate desemnat, informează  solicitantul de AT despre costul şi durata de elaborare a AT.
 • După negociere, dacă solicitantul este de acord cu oferta, organismul elaborator înregistrează dosarul şi începe  elaborarea AT. Pe parcursul instrumentării, după caz, poate emite la cererea solicitantului o adresă prin care confirmă că produsul, procedeul sau echipamentul nou se află în curs de instrumentare.
 • În cazul în care negocierile cu solicitantul de AT nu au condus la semnarea contractului, organismul elaborator este obligat ca în maximum 5 zile să înştiinţeze secretariatul CTPC, asupra nesemnării acestuia inclusiv motivaţia (motive financiare sau nefinanciare).
 • Secretariatul CTPC informează organismul elaborator de AT dacă solicitantul se poate sau nu adresa altui organism elaborator de AT.


Categorii de Agremente Tehnice
( elaborate in perioada 2005-2009)
 • Agenti deszapezire
 • Agregate din zgura  de otelarie / siderurgie
 • Ancoraj inel-con pentru sisteme de posttensionare
 • Aparate de reazem
 • Aditivi pentru bitum rutier / Agenti de adezivitate pentru bitum
 • Bitum rutier
 • Camine si camere de inspectie si de vizitare
 • Conducte cu perete ondulat
 • Cale de rulare neclasica pentru tramvaie
 • Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri
 • Dispozitive antiseismice
 • Echipamente pentru determinarea caracteristicilor mecanice”in situ”
 • Emulsii bituminoase
 • Indicatoare rutiere
 • Membrane hidroizolatoare
 • Procedeu de realizare a marcajelor rutiere
 • Procedeu de reciclare “in situ”
 • Procedeu de reparare  a imbracamintilor rutiere
 • Vopsea ecologica/termoplastica/bicomponenta pentru marcaj rutier
( mai multe detalii…..)
Va aflati aici: Agremente Despre Agremente Tehnice